Kolejna firma Klastra funduje nagrody dla najlepszych uczestników Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Fundator Główny Olimpiady
– Ruddler Ireneusz Russa – link

Więcej o Olimpiadzie znajdziesz w zakładce – Olimpiada