Działalność Klastra

Klaster został powołany na podstawie Porozumienia w sprawie utworzenia Wschodniego Klastra Obróbki Metali z dnia 29 czerwca 2009 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie.

Celem działalności Wschodniego Klastra Obróbki Metali jest podniesienie konkurencyjności firm zajmujących się szeroko rozumianą obróbką metali, zlokalizowanych w Polsce Wschodniej poprzez stworzenie szansy dotarcia do nowych potencjalnych odbiorców, nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Klastra oraz umożliwienie wykorzystania sfery nauki do rozwiązywania problemów występujących w działalności przedsiębiorstw.

Obecnie Klaster zrzesza prawie 100 podmiotów, w tym: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu z terenów województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.

RADA KLASTRA

Organem kierującym pracą Klastra jest Rada Klastra, która wyznacza kierunki rozwoju, przedsięwzięcia, strategię działania, nadzoruje bieżącą realizację przedsięwzięć i zadań, a w szczególności:

a) przyjmuje nowych członków,
b) wyklucza członków po otrzymaniu odpowiedniego wniosku,
c) uchwala wytyczne co do przyszłych projektów,
d) podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia projektów do realizacji.

Rada Wschodniego Klastra Obróbki Metali skład

Przewodniczący Rady Wschodniego Klastra Obróbki Metali
Stanisław Janowczyk – Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

Wiceprzewodniczący Wschodniego Klastra Obróbki Metali
dr hab. inż. Kazimierz Zaleski – Politechnika Lubelska

Członkowie Rady Wschodniego Klastra Obróbki Metali
Ryszard Malinowski – PPHU „Malinex” Ryszard Malinowski

Kazimierz Martychowiec –  MK MIKRO ENERGIA Kazimierz Martychowiec

Marcin Herda – HERMAR Rozalia Herda

CZŁONKOWIE KLASTRA

Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na dobrowolności i woli współpracy. Od strony formalnej członkostwo w Klastrze nabywane jest przez podpisanie pisemnego Oświadczenia, potwierdzającego zapoznanie się z warunkami uczestnictwa we Wschodnim Klastrze Obróbki Metali oraz wypełnienie formularza Informacji o firmie. Złożone dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez Radę Klastra, większościągłosów.

Członkowie klastra to firmy:

 • różnej wielkości;
 • produkujące wyroby dla wielu branż;
 • świadczące różne usługi z zakresu obróbki metali;
 • uczestniczące w polskich i zagranicznych targach;
 • współpracujące z polskimi i zagranicznymi firmami;
 • posiadające nowoczesne parki maszynowe;
 • zatrudniające wykwalifikowaną kadrę;
 • wspierające różne akcje społeczne;
 • ciągle rozwijające się.

 

Dzięki aktywnej obecności w klastrze firmy zyskują:

 • zacieśnienie kontaktów z innymi firmami regionu (integracja środowiska, wymiana informacji, budowanie sieci sprawdzonych podwykonawców),
 • wspólny udział w wydarzeniach branżowych (wyjazdy na targi, zagraniczne misje gospodarcze, spotkania z podmiotami zainteresowanymi współpracą),
 • łatwiejszy dostęp do jednostek naukowych (wizyty studyjne, transfer wiedzy),
 • wzmocnienie wizerunku firmy.

Powyższe propozycje, jak i nowe inicjatywy mogą być uruchamiane w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez firmy należące do klastra.

STRATEGIA DZIAŁANIA

Wizja Klastra – Wschodni Klaster Obróbki Metali to rozpoznawalny i wiodący Klaster, który jest kluczowym partnerem w branży obróbki metali.

Misją jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju branży metalowej w regionie, dzięki wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości.

Wizja będzie realizowana dzięki przyjętym celom strategicznym.

Cele strategiczne Klastra

a) podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wspólne działania członków Klastra,
b) zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw branży obróbki metali,
c) tworzenie powiązań gospodarczych między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową,
d) uzyskanie efektu synergii
– wywieranie większego wpływu na władze publiczne i inne instytucje, dzięki połączeniu wspólnych sił w ramach Klastra
– dostęp do szerszej puli zasobów materialnych i niematerialnych
e) promocja Klastra
f) rozwijanie umiejętności i wiedzy członków Klastra
g) integracja członków Klastra

Plan działania Klastra wynikający z celów strategicznych
– do klastra przyjmujemy tylko firmy o określonej lokalizacji i przynależności branżowej
– stworzenie wspólnej platformy komunikacji
– organizacja cyklicznych spotkań w ramach Klastra
– organizacja wydarzeń dodatkowych w ramach Klastra
– organizacja grup zadaniowych w ramach Klastra
– organizacja szkoleń dla firm klastrowych
– współdziałanie z częścią fim klastrowych, ukierunkowane na wykreowanie korzystniejszych warunków prawno-administracyjnych dla prowadzenia biznesu
– współdziałanie z cześcią firm klastrowych, ukierunkowane na dopasowaniu profilu kształcenia w regionie (na różnych szczeblach edukacji) do wymagań i potrzeb firm klastrowych
– organizacja grup  i konsorcjów projektowych, zorientowanych na realizację wspólnych projektów w ramach Klastra


Wartości Klastra

Wizja, misja oraz cele strategiczne zostały określone w Strategii Rozwoju Wschodniego Klastra Obróbki Metali 2017-2022 z 15 września 2017.

Wyciąg ze Strategii Rozwoju Klastra

LOGO

Różne wersje symbolu firmowego umieszczona są w dokumencie „Identyfikacja Wizualna”.

 

 

 

 

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji jako koordynator Klastra od 26.11.2012 roku posiada Świadectwo Ochronne na znak towarowy „Wschodni Klaster Obróbki Metali” (Prawo Ochronne R.261297) nadane przez Urząd Patentowy Rzeczpospoliter Polskiej.

DOŁĄCZ DO KLASTRA

Przedsiębiorstwa zainteresowane dołączeniem do Wschodniego Klastra Obróbki Metali prosimy o kontakt z biurem Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji  (tel. 81 532 13 39, 517 837 089, kontakt@wschodniklaster.pl), bądź przez formularz kontaktowy „Dołącz do klastra!”.